Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Het eerste contact...

De mail van Leo waarin hij weet te vertellen een contact op het spoor gekomen te zijn...

Artikel verschenen in de Sincfalbode in de zomer van 2009:
(lees het artikel meteen hieronder !!!)

Lees het artikel meteen hieronder !!!

Fietstocht 2009

       Nadat de stad Brugge een aantal omliggende gemeen­ten had geannexeerd, veran­derde er het nodige in die plaatsen. Verhoudingen naar de overheid werden afstan­delijker en naar medebewo­ners onpersoonlijker.   

       Men probeerde de bewoners van de randplaatsen weer dichter bij elkaar te brengen en de kwaliteit van samenleven in de wijken te verbeteren. Daarvoor werden de Brugse Zomercheques uitgegeven: een geldelijke ondersteu­ning voor informele bewo-nersgroepen om buurtactivi-teiten te organiseren.

Met de Nederlandse vlag in de aanslag stonden de douaniers de groep op te wachten aan grenspaal 349 te Eede Walter Paridaen uit Sint-Kruis Aardenburg in Nederland een korte d'Eedse uitleg door Leo Ducheine uit Aardenburg

        Bewoners van de Aardenburgseweg in Sint-Kruis-Brugge haakten een aantal jaren geleden in op dit initia­tief, niet tevreden met de on­persoonlijke sfeer die in de straat was ontstaan. Buurtbe­woners kenden elkaar amper, spraken nauwelijks met el­kaar en van vriendschappe­lijke banden was al helemaal geen sprake.

 
     Toen werd er een comité opgericht. Om de wijk af te bakenen sprak men af dat de grens zou liggen op de twee drempels die in de straat waren aange­legd. En omdat zo'n verkeers­drempel in goed Vlaams een "zulle" heet, noemde men de buurtgroep: "Van Zulle tot Zulle". Op een goeie dag in maart kreeg ik een telefoontje van iemand uit het Brugse Sint-Kruis. Namens de buren-groep uit de Aardenburgseweg zocht hij contact met een gelijkaardige groep in Aar­denburg. Reden ervan was om te bekijken of Aardenburg het doel kon zijn van hun jaarlijkse uitstap. Ik moest hem teleurstellen. Want een dergelijk comité kennen we hier niet.
 
     Tot ik de link naar ons eigen Sint-Kruis legde. Op zekere dag liep ik Walter Paridaen tegen het lijf en vertelde hem over hun verzoek en mijn idee om de koppeling met zijn Sint-Kruis te maken. Hij was meteen enthousiast en zo kwamen eind juni twee verte­genwoordigers van over de grens om te bespreken of ons voorstel kans had. Zij zagen het wel zitten en reisden terug om hun medebewoners te raadplegen. Wij werden al­vast getrakteerd op het unie­ke en smakelijke "Brugse Zot" bier. Eind juni kregen we bericht: "We komen."
 
     Op 29 augustus 2009 zou de Vlaamse invasie plaatsvinden. Maar wij had­den onze maatregelen geno­men. Verkleed als douaniers en met de Nederlandse vlag in de aanslag stonden we de groep aan grenspaal 349 in Eede op te wachten. Volgens goed Vlaams gebruik (?) was men enige Vlaamse kwartie­ren te laat. Oude tijden her­leefden, want toen de Sint-Kruisenaars het Fortunepad uitdraaiden, werden ze door de douaniers aangehouden. Uiteraard volgden de gebrui­kelijke plichtplegingen. Fiets­tascontrole van mevrouw Devriendt bracht enkele ver­dachte artikelen aan het licht die deden denken aan "ver­dovende middelen". Ze werden meteen in beslag genomen.

    Deze onverwachte en ietwat onvriendelijke aanhouding werd opgevolgd door een hartelijke verwelkoming en na een korte d'Eedse uitleg reden we naar ons eigen Sint-Kruis. Langs wegen die ei­genlijk naar eeuwenoude verbindingen en banden wij­zen tussen de verbroederende plaatsen: Brieversweg, Lievestraat, Spitsbroekweg... Kruis.

     De "Van Zulle tot Zulle"-groep kreeg een gastvrij onthaal in het gezellige buurthuis. De meegebrachte lunch kon weggespoeld worden met "Brugse Zot" van het vat. Het werd een smakelijke maaltijd met een toetje Sint-Kruishistorie.

     Rond half drie reed jong en oud naar Aardenburg voor een korte rondleiding in de Sint-Baafskerk en langs het castellum. Op het Kaaiplein stelden we eerst onze Aardenburgse kikkers voor en namen toen hartelijk afscheid. Met een goed gevoel vertrokken onze Belgische vrienden weer huiswaarts om Van Zulle tot Zulle hun feest daar te vieren en wellicht eens terug te kijken naar een geslaagde en gemoedelijke uitstap naar Sint-Kruis.


Walter Paridaen en Leo Ducheine

aankomst en verwelkoming aan de grens Grensverhalen door Leo Ducheine