Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Beeld van H. CORNELIUS terug in de kerk H. Kruisverheffing

Johan Duyck stuurde ons dit verhaal ivm een beeld dat teruggeplaatst werd in de kerk van Sint-Kruis.


Na meer dan vijftig jaar verbanning naar de kerkzolder hangt het beeld van de H. Cornelius terug aan de eerste pijler bij het binnenkomen van de noorderbeuk van de kerk H. Kruisverheffing in Sint-Kruis.

Tijdens de “tweede beeldenstorm”, gedurende het Vaticaanse Concilie midden de jaren 1960, werden de bijna levensgrote beelden die aan de pijlers hingen uit de kerk verwijderd en op zolder geborgen of weggeschonken … Twee prachtige polychrome beelden bleven gelukkig bewaard: O.L.Vrouw met Kind die al een hele tijd terug vooraan in de kerk hangt en de H. Cornelius die , eind 2016 en op uitdrukkelijk asvies van de religieuse erfgoedcommissie, opnieuw op zijn console werd geplaatst … wachtend op een nodige opfrisbeurt!

Lees door onder de foto!

H. Cornelius sint-kruis kruisverheffing

Het teruggeplaatste beeld van de H. Cornelius met de hoorn in zijn linkerhand, de drievoudige kruisstaf in zijn rechterhand en op zijn hoofd de pauselijke tiara.

Cornelius stamde uit een adelijk Romeins geslacht en werd in 251, tijdens de moeilijke periode van de christenvervolgingen, tot paus verkozen. Hij werd echter door de toenmalige keizer verbannen, stierf de marteldood in 253 en wordt sinds de middeleeuwen vereerd als heilige. Sint-Cornelius werd niet alleen de beschermheilige van het gehoornde vee en van de veehouders: hij werd vooral aanroepen als beschermer tegen kinderziekten zoals kinkhoest en allerlei kwalen als stuipen, verlammingen, krampen, zenuw- en oorkwalen en de vallende ziekte (epilepsie) die de bijnaam kreeg van de “Corneliusziekte”. Omwille van deze “goddelijke” beschermingsmogelijkheid werd bij de tweede of derde voornaamgeving van pasgeborenen dan ook dikwijls geadviseerd om te opteren voor Cornelius of Cornelia.
Op afbeeldingen is de meestal gebaarde Cornelius gemakkelijk te herkennen. Zijn belangrijkste attribuut is de hoorn die verband houdt met zijn naam (Cornelius betekent: sterk als een hoorn). Op zijn hoofd draagt hij ook de pauselijke tiara en zijn hand omklemt meestal een drievoudige kruisstaf. Ter ere van de H. Cornelius, wiens naamfeest valt op 16 september, werden meerdere medailles en scapulieren gemaakt en op bepaalde plaatsen, zoals destijds in het Brugse Sint-Janshospitaal, concentreerde de devotie tot Conelius zich rond een hoornrelikwie van de heilige. En dat de H. Cornelius eveneens voor de parochie van Sint-Kruis belangrijk is geweest kan wellicht ook worden afgeleid uit het feit dat op de ontwerptekening van de huidige kerk in 1851 (van architect Croquison en te zien op het derde paneel, achteraan in de vroegere “rouwkapel” van de kerk) niet de huidige calvarie afgebeeld staat boven het ingangsportaal, maar wel de H. Cornelius …

Johan Duyck