Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Bataviastraat


Waar komt de naam vandaan van deze straat? Hieronder een artikel van A. Vermeulen over V. Sarron

Eén der laatste klompenmakers te Sint-Kruis was Victor Saron. Victor Julien Marie Saron werd te Brugge geboren op 4 april 1877 en stierf er op 28 mei 1968. Hij huwde Arsène Rosalie Anna Maus, geboren te Brugge op 10 november 1879 en er overleden op 16 maart 1967. Kinderen uit dit huwelijk waren:
1. Victor Louis, °Brugge 15/2/1899 en er overleden op  3 april 1992. Hij
huwde Madeleine Peire °Brugge, 15 juni 1898, en overleden te Brugge
13/09/1983. Uit dit huwelijk sproten 3 zonen. Victor woonde na zijn huwelijk éen tijdje in bij zijn ouders in Brieversweg in het gewezen café «Batavia».
Daar zag zijn oudste zoon Julien ook het levenslicht op 1 jan. 1932. Na in zijn jonge jaren werkzaam te zijn geweest in de klompenmakerij van zijn ouders werkte hij aan de gemeente.
2. Leopold François, .°St-Andries 05/09/1900. Hij trad in het huwelijk met Blanche Anseeuw. Hij was te Knokke in het hotelwezen tewerkgesteld.
3. Louis Julien, °Brugge 26/09/1902, overleden 30/11/1904.
4. François Joseph, °Brugge 23/07/1904 en overleden te Assebroek 02/04/1984. Hij huwde Clara Daelman en had 3 zonen en 2 dochters. Hij werd schilder.
5. Irène Marie, °Brugge 23/11/1905, eveneens vroeg overleden op 01/ 04/1907.
6. Louis Gustave, °St-Kruis 20/10/1907 en overleden te Brugge 25/01/1981.
Hij huwde Irène Hilderson die hem een dochter schonk. Hij werd stukadoor. Na het voortijdig sterven van Louis (nr. 3) werd zoals dat wel meer gebeurde de naam opnieuw gegeven aan nr. 6.
7. Jérome Jean, °St-Kruis 05/06/1909 en overleden te Brugge op 9 januari 1982. Hij huwde Clementine Declerck en in tweede huwelijk Eudoxie Declerck. Hij had een zoon en een dochter. Hij werkte te Knokke in een wasserij.
8. Aloysius Victor, °St-Kruis 20/06/1911, overleden 06/09/1912.
9. Medard François, °St.-Kruis 23/06/1913 en overleden te Knokke 20/12/1972. Hij huwde Hubertine Rassouw, °Heist 18/02/1917 en er overleden op 27/05/1988. Zij hadden twee dochters. Medard werd fietsenmaker te Knokke.
10. Margareta Irène, °St.-Kruis 30/07/1915, huwde Lucien Bolle, die in
Franco-Belge laborant was.
11. Gustave René, °St.-Kruis 08/01/1918, huwde Godelieve Dujardin, dochter van Gustave Dujardin-Kerkhof van de steenbakkerij te Knokke-Westkapelle. Dit huwelijk bleef kinderloos. Gustave werd handelaar in aardappelen en fourage. Hij was de eerste die met paard en kar de nieuwgeopende weg Maldegem-Knokke gebruikte (1935). Tijdens zijn jeugdjaren was hij een tijdje lift-boy in het reeds verdwenen hotel Gallia te Knokke-Zoute. Hij staat geportretteerd tussen twee Russische prinsessen (ca. 1931), foto genomen door hun vader die hoogstwaarschijnlijk uit de tsarenfamilie stamde. De familie verbleef de
hele zomer in het hotel. Gustave mocht dan ook menig mooie fooi van deze prinsessen in ontvangst nemen.
12. Henri François, °St.-Kruis 24/04/1920 en trad in het huwelijk met Amanda Debaets. Hij was chauffeur bij de brouwerij Aigle-Belgica. .
Louis Saron, vader van klompenmaker Victor was destijds handelaar en had winkel in tekstiel ter Carmersstraat tussen Rijkepijnder- en Ropeerd straat. Klompenmaker Victor leerde de stiel in Damme bij Blauwet en in Vyve-Kapelle bij Van Acker. Na zijn huwelijk met Arsène Maus vestigde Victor zich eerst te Brugge aan het IJzeren Hekken, daarna in de Vestingstraat te St.-Kruis tegenover het huis van Karel Casteleyn. Daarna bevond de klompenmakerij zich in de Hoogwegel met uitweg aan Moerkerkesteenweg naast de wagenmakerij van Reybrouck. Daar zagen trouwens zes van zijn kinderen het levenslicht. In 1919 kocht hij volgens akte verleden voor notaris Gustave Standaert te Brugge, «een herberg genaamd «Batavia» met medegaande gerieven en 35 aren 95
ca grond gelegen te St.-Kruis oost van de kerk, palende Noord aan de
Brieversweg, Oost aan de verkopers Gabriella-Maria-Barbara Vandenhende wonende te Brugge en weduwe van Augustinus-Maria-Franciscus De Foere, en hun kinderen Stephanie, Marie, Caroline, Lucie, Louis, Zuid Leon Viaene-De Bruyne te St.-Kruis en West Jonkheer Aquilon Arents de Beerteghem te Brugge en Victor Serruys te Vancouver (Can.). Deze koop stond bij het kadaster in de Sectie D nr. 99m en deel van 99v  Hier werd dan verder het klompen maken beoefend en werd ook de laatste zoon Henri geboren.
In 1933 werd in Moerkerkesteenweg het eerste huis op grond van het klooster gebouwd (later kwam er de winkel van Bertha Matthys), door aannemer Arthur Vandendorpe. In juli 1937 vestigde de familie Saron zich in de St.-Pietersgroenestraat te Brugge St.-Pieters Deze foto is dan ook genomen in 1944 juist na de bevrijding.
In mei 1949 trok Victor zich met zijn vrouw terug in het Wevershof 22 in
Zonneke Meers. Daar brak Arsène Maus haar been. Zij kreeg bezoek van een nicht van Victor die moeder overste was bij de Rijke Claren en door haar toedoen belandden zij in een kamer van dat klooster.
Het echtpaar Victor Saron-Maus had het geluk hun Gouden-, Diamanten- en Briljanten huwelijk te kunnen vieren. Slechts enkele maanden waren tekort om ook het Platina huwelijk mee te maken.

De klompenmaker Victor SARON moet destijds een enorme afzet gehad hebben. Op bepaalde ogenblik werkte men er met 15 knechten. Ook de zonen Victor, Leopold, Louis, François en Jérome hielpen destijds mee. Veel klompen werden geleverd aan 5 kloosters, de Wezenhuizen te St.-Kruis, Oostende en Roeselare. A. Maus trok o.a. ook met de sjees geladen met klompen tot aan de afspanning St.-Sebastiaen te Oostende waar vooral gekocht werd door de vissers. Op zaterdagvoormiddag werden hele resems gebracht naar de Hallestraat te Brugge waar ze door voermannen naar allerlei markten en plaatsen in West-Vlaanderen werden vervoerd.
Het afval (klievelingen) ging naar de bakkers voor hun oven, en de
kappelingen dienden voor het aanmaken van de kachels in vele Brugse scholen, kloosters, stadhuis en gouvernementsgebouw.
Alhoewel de bomen meestal werden aangevoerd door diverse voermannen zoals Edward Gevaert en Henri Verplancke te Assebroek en Henri Dewitte van Kristus-Koning, toch had Victor Saron een eigen mallejan. Hiermee gingen veelal Antoon Declerck, Joseph Dedeurwaerder en Jules Lamote bomen halen in de omgeving.
Te melden dat tot tweemaal toe bij de familie Saron een viergeslacht in
mannelijke lijn voorkwam te weten:
Victor (vader), Victor (zoon), Julien en Rudi.
Victor (zoon), Julien, Rudi, Alexander.
P.S. Met zeer hartelijke dank aan de Heer en Mevr. Gustave SARON-DUJARDIN, Olmendreef 41 te ASSEBROEK, voor hun welwillende medewerking.
 
A. VERMEULEN, 1992

NB • In de almanak de beroepen van Ste Kruis staat ook nog vermeld:
Visdrogerij Victor Sarron, de vroegere ‘kloefkapper’, langs de Vestenstraat (nu Altebystraat). Er staat echter geen datum bij.

Aankoopakte

Aankoopakte van herberg “Batavia” door  Victor Sarron aan de familie de Foere.

 

Voor meester Gustaaf-Henri Standaert, notaris gevestigd te Brugge, zijn verschenen,

 

A. Mevrouw Gabriella-Maria-Babara Vanhende, geboren te Aalst den vierden December achttienhonderd zeven en veertig, eigenares, wonende te Brugge, weduwe van Mijnheer Augustinus-Maria-François De Foere en

B1. Juffrouw Stephanie-Marie Leontine De Foere, geboren te Sinte-Kruis den negentiende     

achttienhonderd twee en zeventig, handelaarster wonende te Brugge,

B2. Juffrouw Marie-Jeanne-Josphine De Foere, geboren te Sinte-Kruis, den zeventwintisten maart achttienhonderddrie en zeventig, gouvernante wonende te Gent,

B3. Juffrouw Caroline-Marie-Louise De foere, geboren te Sinte-Kruis den negentiende December achttienhonderd vijfen zeventig, handelares, wonende te Brugge,

B4. Juffrouw Lucie-Marie-Amelie-Paula De Foere, geboren te Sinte-Kruis, den vijftienden september achttienhonderd negen en zeventig, handelaarster, wonende te Brugge.

B5. Mijnheer Louis-Marie-Etienne-Joseph De Foere, geboren te Sinte-Kruis, den zesentwintigsten juni achttienhonderd vijf en tachtig, bijzonder, zonder beroep, wonende te Brugge,

Alhier handelend in eigen naam en in hoedanigheid van machthebber over:

a, Mevrouw Marguerite-Marie-Alphonse de Foere, geboren te Sinte-Kruis den zevenentwintigsten juli achttien honderd vier en zeventig, zonder beroep, echtgenote bij gestaan en bemachtigd van mijnheer William-Joseph Mac Anliffe, nijveraar, samen wonende te Southampston, Long Island, staat van New-York, Verenigde staten van America, ingevolge volmacht in brevet ontvangen voor den Notaris Harrio M Howell te Southampton in date derden april negentienhonderd negentien waarvan het brevet alhier overgelegd, behoorlijk geviseerd voor zegel, gelegaliseerd en geregistreerd aan de tegenwoordige zal gevoegd blijven. en

b, Juffrouw Valentine-Marie-Louise Emelie De Foere, geboren te Sinte-Kruis den zeven en twintigsten januari achtien honderd twee en tachentig, gouvernante wonende te Walcourt, ingevolge volmacht in brevet verleden voor den notaris Fernad Camb ier te Walcourt gevestigd den zeventienden juli negentienhonderd negentien waarvan het brevet alhier overgelegd, behoorlijk geregistreerd en gelegaliseerd aan de tegenwoordige zal gevoegd worden,

B6. Juffrouw Eugenie-Marie-Joseph-Henriette De Foere, geboren te Sinte-Kruis den achttienden maart achttien honderd acht en tachtig, handelares, wonende te Brugge.

Welke verschijnen zoo zij handelen bij deze verklaren te verkoopen, af te staan en over te dragen onder alle gewoonlijke vrijwaringen als naar rechte en voor vrij, zuiver en onbezwaard van alle hoegenaamde voorrechten, hypotheken, vruchtgebruiken en belemmeringen.

 

Aan en ten behoeve van den heer Victor-Julien-Marie Sarron, geboren te Brugge den vierden april achttien honderd zeven en zeventig, kloefkapper wonende te Sinte-Kruis in huwelijk met vrouw Arsene Maus, mede hier aanwezig en in koop aannemend voor hem, zijne erven en rechtverkrijgenden,

 

Een herberg genaemd ‘Batavia” met medegaande gerieven en vijf en derig aren vijf en negentig centiaren volgens maat onder bebouwden grond en land staande en gelegente Sint-Kruis, oost van de kerk, palende noord aan de Brieversweg half medegaande, oost de verkoopers, zuid Leon Viaene-De Bruyne te Sinte-Kruis, west jonkheer Acquilin Arents de Beerteghem te Brugge en Mijnheer Victor Serruys te Vancouver/Canada, bij kadaster bekend in de sectie D nummer 99m en deel van nummer 99v en zoo het aangeduid staat op het hieraan gevoegd plan opgemaakt door den landmeter Van de Fackere te Brugge den tienden juli negentienhonderd negentien, het welk alhier overgelgd aan de tegenwoordige is gevoegd om gezamenlijk met deze ter registratie aangeboden te worden na behoorlijk geteekend geweest te zijn door de verschijners, de getuigen en den notaris.

Aldus gelijk het verkochte goed zich thans bevindt, uitstrekt en achtervolgt niets uitgezonderd noch voorbehouden, doch zonder waarborg der uitgedrukte inhoudsgrootte waarvan het meerdere of mindere derzelve hoe groot het ook wezen moge al overtrof het een twintigste 

deel zal blijven te bate ons hede van den kooper die verklaart het verkochte goed zeer wel te kennen, zich ermede te bevredigen en geene nadere beschrijving of aanduiding ervan te begeeren.

Om door de kooper daarmede te doen handelen en beschikken in vollen eigendom en de pachte te genieten te rekenen van heden aan het vrij genot komen met eerste september aanstaande en de openbare lasten van allen aard af te dragen te rekenen van last gemelden tijdstip, voorbehouden genot geschat zestig frank.

Toebehoorende aan de verkooper in vollen eigendom en genot.

Aan mevrouw weduwe Augustin de Foere van zestien/tweeendertigste deelen in vollen eigendom uithoofde der algemeene gemeenschap van goederen bestaan hebbende tusschen haar en haar gezegden man blijkens hun huwelijkscontract ontvangen door den notaris Eduard van Caillie te Brugge den negenden mei achttien honderd een en zestig, geregistreerd en nog voor acht/tweeendertigste deelen in vruchtgebruik (waarvan den nakten eigendom toebehoort aan hare acht kinders) ten gevolge der gifte aan haar gedaan door haren gezegden man bij voormeld huwelijkscontract.

en aan de acht kinders de Foere gezamenlijk voor acht/tweeendertigste deelen in volle eigendom en acht/tweeen dertigdte deelen in naakte eigendom bij nalatenschap van hunnen vader Augustin de Foere in leven grondeigenaar wonende te Brugge en aldaar overleden den tweeden mei negentien honderd vijftien achterlatend voor zijne eenige en wettige erfgenamen zijne acht kinders voornoemd.

De gemeenschap de Foere-vanden Hende hadden eigendom daarvan verkregen bij aankoop gedaan jegens mijnheer Francis Gadeyne, timmerman, wonende te Sint-Kruis blijkens akte verleden voor den notaris Henri Claeys te Oostcamp den derden november achttien honderd drie en tachentig overgeschreven ten kantoore van grondpanden te Brugge den zeventienden november volgende Boek 1378 nummer 18

De titel van eigendom verblijft aan de verkoopers als moetende dienen voor bewijs van eigendom van andere goederen erin vermeld.

Deze verkoop is gedaam en aanveerdt onder last van wege den kooper die zich daartoe bij deze verplicht

1. van te betalen de kosten en rechten dezer alsmede alle andere uit dezen eigendomsovergang spruitende 

2. van te gedoogen de lastelijke zoo zienelijke als verborgene erfdienstbaarheden waar aan het verkochte goed zoude kunnen onder hevig zijn, vrij aan hem van zich daartgen te verzetten en de voordelige in zijne behoeve te doen gelden, doch voor eigene rekening, perijkel en fortuin.

3. Van voort te zetten en te eindigen alle polissen van verzekering tegen brandgevaar door de verkoopers opzichtelijk het verkochte goed aangegaan en van de jaarlijksche premiën daarvan te kwijten daar en waar het behoort en dit met eerstkomeenden valdag.

En daarenboven voor en mits de pricipale koopsom van tienduizend franks die aan verkoopers zoo zij handelen van den kooper ter passeering dezer bekennen ontvangen en ingetrokken te hebben, waarover zij hem volle kwittantie en ontlasting verleenen.

Het vruchtgebruik van Mevrouw weduwe de Foere zal zich uitoefenen op de penningen voortskomende van de verkooping.

De Heer hypotheekbewaarder te Brugge wordt wel uitdrukkelijk ontslagen van bij het overschrijven dezer eene ambsthalve inschrijving te nemen om wat reden reden het ook wezen moge.

De ondergtekende notaris bevestigd dat de aanduidingen van den Burgerstand van Mevrouw de Foere en van den kooper gelijkvormig zijn aan de trouwboekjes in hun bezit en dat de aan duidingen van den burgerstand der overige verkoopers gelijkkvormig zijn aan de extracten uit de geboorte akten in hun bezit.

Ten einde te genieten van de voordeelen spruitende uit de wet van een entwintigsten mei achttien honderd zeven en negentig, de kooper verklaart

a. dat den eigendom voorschreven door hem is aangekocht om te dienen voor zijn eigen persoonlijk gebruik

b. dat hij noch uit eigen hoofde, noch uit hoofde zijner vrouw, ten geheele noch ten deele geene eigendommen bezit noch niet gerechtigd is in onverdeelde gedeelten van eigendommen dewelke met voorschreven door hem aangekowht goed een kadastraal inkomen opleveren van meer dan twee honderd francs, zoo het overigens blijkt uit een extract van den kadastralen legger alhier overgelegd en aan deze gevoegd.

Met uitvoering dezer wordt er domicilie gekozen ten kantoore van den notaris ondergeteekend.

 

Waarvan Akte.

Gedaan en verleden te Brugge, het jaar negentien honderd negen tien den negentienden juli.

In de tegenwoordigheid van Charles Boerjan en Charles Arnoudt, beide woonende te Brugge, aangezochte getuigen.

En na gedane voorlezing aan de verschijners, zij hebben met de getuigen en den notaris geteekend (volgen de handtekens)